Juridische informatie

Betrokkenen:

In overeenstemming met artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie (loi pour la confiance dans l'économie numérique: LCEN), wordt hieronder de identiteit van de bij de totstandkoming en het onderhoud van deze website betrokken personen en partijen bekendgemaakt.

Eigenaar-uitgever: Etablissement public de coopération culturelle du Pont du Gard (openbare instelling voor culturele samenwerking van de Pont du Gard)

Gegevens: Le Site du Pont du Gard – La Bégude- 400, route du Pont du Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard

Tel: +33(0)4 66 37 50 99

Fax: +33(0)4 66 37 50 51

SIRET-NR: 448 279 844 00014

Publicatieverantwoordelijke: Dhr. Paolo TOESCHI, Algemeen Directeur.

De publicatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de afhandeling volgens de "wet inzake informatieverwerking en vrijheden" (loi informatique et libertés).

Adres van de webmaster en de publicatieverantwoordelijke:contact@pontdugard.fr

Dit adres dient gebruikt te worden voor uitoefening van het recht op weerwoord volgens de bepalingen van artikel 6.IV van bovengenoemde wet LCEN.

De webhost is een rechtspersoon: La Souris Verte, adres: 18 bis rue Edouard Millaud, 13150 Tarascon – Frankrijk.

Tel: +33 (0)4 90 91 77 30

Link en e-mailadres webhostwww.la-souris-verte.com

E-mailcontact@la-souris-verte.com

Bezoekers van de website www.pontdugard.fr, van de EPCC Pont du Gard (établissement public de coopération culturelle (EPCC): openbare instelling voor culturele samenwerking in Frankrijk), kunnen gebruikmaken van de op de site beschikbare en geverifieerde informatie en hulpmiddelen, maar de site kan niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten of afwezigheid van bepaalde informatie.

Wij verzoeken gebruikers van de site om ons eventuele gebreken, fouten of wijzigingen door te geven via een e-mail aan de webmaster van de site, op het volgende adres: contact@pondugard.fr.

Eigendom

De algemene indeling en de software, teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden, knowhow, tekeningen, grafische elementen en alle andere elementen op de website www.pontdugard.fr zijn het exclusieve eigendom van de EPCC Pont du Gard. Elke volledige of gedeeltelijke representatie van deze website, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de EPCC Pont du Gard, is verboden en wordt aangemerkt als vervalsing volgens de artikelen L335-2 en verder van de Code de la propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom). De EPCC erkent geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de hyperlinks op deze website die naar andere hulpbronnen verwijzen. Gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de EPCC Pont du Gard. Richt daartoe een e-mail aan contact@pontdugard.fr.

Aard van de verzamelde persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden beschermd door de Franse wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de Franse wet 2004-801 van 6 augustus 2004 en artikel L-226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. In dat kader wordt de verzamelde informatie elektronisch verwerkt met de volgende doeleinden:

 • samenstelling van een bestand met gebruikers en klanten,
 • klantenwerving, en
 • communicatie over de evenementen van de Site.

statistische analyse van het gebruik en de typologie van de gebruikers onder voorbehoud van anonimiteit.

Sommige gegevens kunnen worden gebruikt voor specifieke doeleinden:

 • online CV voor de afdeling HR,
 • inschrijving voor het persgedeelte, voor het ter beschikking stellen van afbeeldingen en persinformatie,
 • inschrijving op het gedeelte voor leerkrachten, ter voorbereiding van schoolbezoeken aan de Site,
 • inschrijving voor het gedeelte voor abonnees, voor voorkeurstoegang tot de kaartverkoop.

De geadresseerden van deze gegevens zijn enerzijds de EPPC in de hoedanigheid van eigenaar van de website en anderzijds La Souris Verte in de hoedanigheid van webhost en verantwoordelijke voor de verwerking.

Wat betreft de online kaartverkoop, kan er informatie voor reservering en betaling worden doorgegeven aan de door de host aangewezen onderaannemers: DIGITICK en PAYBOX. Zonder medeweten van de gebruikers kunnen er geen persoonlijke gegevens worden verzameld, gepubliceerd of overgedragen.

Tijdens het navigeren op de site en in het kader van een inschrijving voor een specifieke toegang op de site, worden de volgende persoonlijke gegevens opgeslagen:

 • Naam en voornaam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • E-mailadres
 • Telefoon

Specifieke persoonlijke gegevens in het Persgedeelte, het gedeelte voor leerkrachten of via het contactformulier of een prijsaanvraag.

 • Naam en voornaam
 • Adres, postcode, stad
 • Gegevens van het bedrijf / de instelling (soort bedrijf, klanten, functie, soort onderricht)
 • E-mailadres
 • Telefoon

Contactgegevens:

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam:
 • E-mailadres
 • Telefoon

In het kader van de online kaartverkoop worden alle bankgegevens rechtstreeks digitaal verwerkt door de bank die de betaling per creditcard afhandelt. De EPCC Pont du Gard is dus niet op de hoogte van deze gegevens en bewaart ze niet in haar database. De gebruiker verstrekt deze gegevens doelbewust zelf door ze persoonlijk in te voeren.

In het kader van deze invoer wordt de gebruiker gewezen op het al dan niet verplichte karakter van de verlangde gegevens.

Recht op toegang tot en wijziging van de verzamelde gegevens

In overeenstemming met de Franse wet op "informatieverwerking en vrijheden" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht om de informatie die op hem betrekking heeft in te zien en te wijzigen. Hij kan van dit recht gebruikmaken door een e-mail te sturen naar contact@pontdugard.fr of te schrijven aan de "Direction de l'administration générale du Pont du Gard" (zie onderstaand postadres). Daarbij dienen de persoonlijke gegevens en de verwijzingen naar de account waaronder de persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, te worden vermeld. Gebruikers kunnen tevens om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van de op hen betrekking hebbende gegevens.

Gebruikers worden tevens gewezen op de mogelijkheid het volgende te verzoeken aan de webmaster via het adres contact@pontdugard.fr:

 • Controle van de persoonlijke gegevens die voor hun account zijn ingevoerd
 • Informatie over het doel van de verwerking van die gegevens
 • Informatie over de identiteit en de geografische locatie van de bezitters van die gegevens
 • Gratis afgifte van een kopie van die gegevens voor zover daarvan niet te vaak of overmatig gebruik gemaakt wordt. 

VERKLARING AAN DE CNIL

De website www.pontdugard.fr verzamelt persoonlijke gegevens en heeft daarvoor de volgende verklaringen moeten indienen bij de CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés: landelijke commissie voor informatieverwerking en vrijheden in Frankrijk):

 • Verklaring 1516558 met betrekking tot het maken van de website, met contactgegevens, klantenbestanden, CV, enz. 
 • Verklaring 1516154 met betrekking tot online kaartverkoop.